De FOD Financiën werkt mee aan de bankwet

DoeltreffendheidEfficiëntie
Minister van Financiën Koen Geens besloot in juli 2013 om een nieuwe bankwet te ontwerpen. In 2014 werd de bankwet in het parlement gestemd en op 7 mei 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De bankwet1 wil een stabieler economisch klimaat creëren door een betere risicocontrole, stabielere banken, meer toezichtsinstrumenten, een betere bescherming van deposito’s en een meer doeltreffende en voorspelbare afwikkelbaarheid als een bank failliet gaat.

De bankwet wil in de eerste plaats structurele hervormingen bij de banken realiseren. Banken mogen geen risicovolle beleggingen aangaan met het geld van spaarders. Daarnaast voorziet de wet procedures en middelen om een bank te ontmantelen. Op die manier zal de Staat niet meer moeten tussenkomen wanneer een bank failliet dreigt te gaan, wat in het verleden soms wel het geval was.

Gebruik makend van deze interventiemiddelen zal een controle-autoriteit plannen opstellen en eventueel tussenkomen als alle voorwaarden vermeld in de wet vervuld zijn. Toezicht is niet nieuw. Op dit moment houdt de NBB al toezicht en kan ze indien nodig preventief maatregelen nemen.

In de tweede plaats zullen banken verplicht worden om herstelplannen op te maken. In deze plannen voorzien banken met welke problemen ze kunnen te maken krijgen en hoe ze die zullen oplossen. De banken moeten hun herstelplannen minstens jaarlijks vernieuwen. Ook bij een grote verandering moeten de banken hun plannen herzien.

Ten derde bepaalt de wet dat de NBB aanbevelingen mag geven voor het macroprudentieel beleid. Door toezicht te houden en proactief te reageren, kan de NBB systeemrisico’s voorkomen of beperken.

Ten slotte worden in de wet de aanbevelingen van de Dexiacommissie en van het IMF verwerkt. Ook houdt men rekening met de expertise uit de praktijk, voornamelijk de circulaires van de NBB.

1 De bankwet bestaat uit drie wetten. De eerste wet vervangt de huidige toezichtswet van 1993. De bankwet is niet van toepassing op verzekeringsondernemingen.

 

 

language: 
fr
language: 
fr