Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Jaarverslag over de verrichtingen en de toestand van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Vanaf 1 januari 2014 werden de bevoegdheden van de CDVU-pensioenen (waarvan de Nationale Kas voor oorlogspensioenen deel uitmaakte) overgemaakt aan de PDOS. Gezien het jaarverslag het jaar 2013 betreft, is het evident dat dit verslag eveneens gepubliceerd wordt op de website van FOD Financiën alsook op de website van de PDOS.

Door de wet van 23 januari 1925 opgericht en beheerd door de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, bij toepassing van de wet van 30 november 1979 en van het koninklijk besluit van 21 december 1979.

Colofon

Briefwisseling
Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie
CDVU - Oorlogspensioenen
Kunstlaan 30
1040 Brussel

 + 32(0)257 257 11 of + 32(0)257 476 62
 cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be

Website : www.cdvupensioenen.fgov.be

Redactie
Nadine Ketelers, financieel en administratief deskundige

Webmaster
Dirk Hendrickx, eerste attaché van financiën

Verantwoordelijke uitgever
Marc Monbaliu, administrateur-generaal

Beheer

De minister van Financiën heeft aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie bepaalde bevoegdheden opgedragen, inzonderheid de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de Kas waar te nemen.

In de uitoefening van zijn bevoegdheden ten aanzien van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen voert de administrateur-generaal van de Thesaurie de titel van Administrateur van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen.

De administrateur van de Kas wordt bijgestaan door een Raadgevend Comité dat als taak heeft voorstellen te doen die het vervullen van de opdracht van de Kas vergemakkelijken.

Samenstelling van het Raadgevend Comité

Voorzitter: M. Monbaliu, administrateur

Leden:

  • D. De Neef, afgevaardigde van de voorzitter van het Coördinatiecomité der verenigingen van Weggevoerden, Werkweigeraars en Burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen
  • A. Bertouille, algemeen secretaris van het Sociaal Fonds van Politieke Gevangenen, Ascendenten, Weduwen en Wezen
  • M. Avart, auditeur-generaal van financiën bij de Pensioendienst Openbare Sector
  • Chr. Biname, Eerstaanwezend adviseur bij BNP Paribas

Jaarverslag van de bewerkingen en de toestand van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Bij toepassing van de wet van 30 november 1979 en van het KB van 21 december 1979, wordt de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen beheerd in de schoot van de FOD Financiën door de Algemene Administratie van de Thesaurie.

Ingevolge de verhoging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, heeft de Kas de renten en pensioenen gekoppeld aan dit indexcijfer, verhoogd op 02 januari 2013:

- coëfficiënt 1,6084  wat in totaal 67.012  wijzigingen vertegenwoordigt.

Op 31 december 2013 bedroeg het aantal pensioenen en renten 91.317  tegen 99.317 op 31 december 2012.

In 2013 gaf de betaling van oorlogspensioenen en -renten aanleiding tot een uitgave van 149.333.689,17 € tegen 161.016.453,19 € in 2012.

Ingevolge budgettaire wijzigingen zijn de renten voor nationale orden, toegekend aan rechthebbenden die al dan niet oorlogsdiensten hebben vervuld, inbegrepen in het verslag en dit vanaf 2006.

Werkterrein

De Nationale Kas heeft om en bij de negentigduizend pensioenen en renten ten laste die onderverdeeld worden in de volgende categorieën.

(Aantal op 31.12.2013)

  2012 2013
A. Pensioenen en renten van de oorlog 1914-1918
1. Weduwen- en wezenpensioenen 58 49
2. Renten aan weduwen en wezen van houders van frontstrepen 246 211
3. Renten aan weduwen en wezen van houders van
gevangenschapstrepen
13 10
4. Uitkeringen aan rechthebbenden als burgerlijke slachtoffer 6 7
5. Uitkeringen aan weduwen, wezen en ascendenten van burgerlijke
slachtoffers
49 45
Totalen 372 321
B. Pensioenen en renten van de oorlog 1940-1945
1. Vergoedingspensioenen aan invaliden 2.138 1.687
2. Vergoedingspensioenen aan weduwen en wezen 11.171 9.801
3. Vergoedingspensioenen aan ascendenten 7 6
4. Pensioenen toegekend aan begunstigden bedoeld in art.12 of 13
van de wet van 11.04.2003
15 14
5. Strijders- en gevangenschapsrenten 8.327 6.815
6. Renten aan weduwen en wezen van strijders en gevangenen 17.521 15.632
7. Renten ten behoeve van militairen gemobiliseerd in 1939-1940 2.417 1.732
8. Renten toegekend aan begunstigden bedoeld in art.12 of 13 van
de wet van 11.04.2003
17 15
9. Herstelpensioenen aan rechthebbenden als burgerlijke
slachtoffer
2.681 2.490
10. Herstelpensioenen aan weduwen, wezen en ascendenten van
burgerlijke slachtoffers
2.264 2.096
11. Renten ten voordele van gedeporteerden en werkweigeraars
voor de verplichte tewerkstelling en van weerstanders tegen het
nazisme
13.145 11.705
12. Renten toegekend aan begunstigden van art.15 van de wet van
11.04.2003
2.227 2.158
13. Renten ten voordele van zeevissers 65 55
14. Vergoedingen toegekend door de wet van 10.02.1964 437 388
15. Renten van de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger en hun
rechthebbenden
1.1014 905
Totalen 63.446 55.499
C. Militaire pensioenen vredestijd na 25.08.1947
1. Militaire invaliditeitspensioenen 10.586 10.423
2. Weduwen- en wezenpensioenen 872 840
3. Ascendentenpensioenen 274 263
Totalen 11.732 11.526
D. Renten verbonden aan de nationale orden
1. Renten ten voordele van de titularissen van nationale orden 1.105 914
2. Renten aan weduwen en wezen van titularissen van nationale
orden
8 8
3. Renten voor nationale orden toegekend aan rechthebbenden
die al dan niet oorlogsdiensten hebben vervuld
22.677 23.049
Totalen 23.790 23.971
Algemene totalen 99.340 91.317

 

language: 
fr
language: 
fr