Inleiding Deposito- en Consignatiekas

Dames en Heren,

Ik heb de eer bij de Wetgevende Kamers verslag uit te brengen over de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas tijdens het jaar 20131.

Zoals wettelijk voorgeschreven werd de Toezichtcommissie gehoord. Deze heeft de rekeningen van het jaar 2013 geviseerd en de bij dit verslag gevoegde verklaring getekend.

De Deposito- en Consignatiekas (verder DCK genoemd) heeft het voorrecht om, met uitsluiting van elk ander organisme, wettelijke en gerechtelijk opgelegde deposito’s en consignaties in geld en in effecten in ontvangst te nemen. Daarnaast kreeg de DCK in 2007 de bijkomende opdracht om de tegoeden van slapende rekeningen, verzekeringen en safes te beheren waarvan de houders binnen de voorziene termijn niet werden opgespoord. Zij is verplicht om in haar rekeningen een onderscheid te maken tussen haar eigen fondsen en de tegoeden van de Schatkist.

De DCK is ook belast met de bewaring en het beheer van bepaalde speciale fondsen. Deze verrichtingen worden ingeschreven op een “orderekening”.

De door de Staat verzekerde depositogarantie in het kader van het “Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen (verder BBF genoemd)” moet het vertrouwen van het publiek in de banken en verzekeringsondernemingen bestendigen. De opdracht om bij faillissement of staking van betaling van een financiële instelling of verzekeringsonderneming een waarborg van maximaal 100.000 EUR per benadeelde klant uit te betalen werd sinds 2008 aan de DCK toevertrouwd.

De taak van het Resolutiefonds bestaat erin om de financiering te verzekeren van maatregelen die de impact moeten verminderen van het in gebreke blijven van een kredietinstelling op het financieel en sociaal systeem van België. Het werd in 2012 opgericht in de schoot van de DCK.

De Minister van Financiën,

Johan VAN OVERTVELDT

 

1 Verplichting voor de Minister van Financiën om bij de Wetgevende Kamers verslag uit te brengen in toepassing van artikel 36 van het Koninklijk Besluit nr 150 van 18 maart 1935 (B.S. 21 maart 1935) tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de DCK

language: 
fr
language: 
fr