Jaarverslag 2013 van de FOD Financiën

De FOD Financiën wil zijn doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening verbeteren tegen eind 2017. In 2013 heeft de FOD die strategische doelstellingen vertaald in verschillende projecten, waarover u meer kunt lezen in dit jaarverslag.

We hebben de strategie van de FOD Financiën uitgetekend in een strategisch meerjarenplan.

In het managementplan 2012-2017 pasten we voor het eerst de geïntegreerde strategische managementcyclus toe.  Die cyclus werkt met een planning op drie niveaus:

 • strategisch, op zes jaar en met een jaarlijkse update
 • operationeel, jaarlijks, gelinkt aan de budgettaire cyclus en de personeelscyclus
 • individueel, jaarlijks via de ontwikkelcirkels

De strategie van de FOD Financiën streeft één doel na: op elk moment kunnen verzekeren dat we onze missie op een efficiënte en passende wijze tot een goed einde brengen met een optimale inzet van onze middelen en binnen de afgesproken termijnen. Tot 2017 willen we op twee domeinen werken: het departement herstructureren en de organisatie verder professionaliseren.

De FOD Financiën werkt rond drie strategische doelstellingen:

 • onze doeltreffendheid en dus de mate waarin we onze doelstellingen behalen, verhogen
 • onze efficiëntie en dus de inzet en productiviteit van onze beschikbare middelen verbeteren
 • onze dienstverlening verbeteren

Op basis hiervan heeft het Directiecomité voor de komende jaren een strategie gedefinieerd. Bovenstaande strategische doelstellingen zijn transversaal. Elke algemene administratie en stafdienst voert die op een participatieve en gestructureerde wijze uit. 

In dit jaarverslag vindt u de voornaamste projecten die bijdragen tot deze strategische doelstellingen. Zij zijn opgedeeld volgens thema:

 • Het deel ‘Onze organisatie’ stelt de projecten voor die onze interne werking helpen verbeteren en bevat gegevens over onze middelen.
 • Het deel ‘Particulieren’ stelt de projecten voor die onze doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening voor de particulieren helpen verbeteren.
 • Het deel ‘Professionelen’ stelt de projecten voor die onze doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening voor de ondernemingen helpen verbeteren.

Daarnaast vindt u:

 • in het deel ‘Cijfers 2013’ de belangrijkste resultaten van onze activiteiten in 2013
 • in het deel ‘Reglementering 2013’ de regelgeving die wij gedurende het jaar hebben opgesteld
 • in het deel‘GRI’, wat staat voor Global Reporting Initiative, de initatieven die wij hebben genomen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te waarborgen.

Ten slotte vindt u hier ook andere verslagen specifiek voor sommige diensten.

Hans D'Hondt
Voorzitter van het Directiecomité
FOD Financiën