Mondiaal forum inzake transparantie en uitwisseling van informatie met betrekking tot belastingaangelegenheden

DoeltreffendheidEfficiëntie
Het Mondiaal forum is belast met het onderzoek door gelijken (peers) van de toepassing van de internationale standaard inzake internationale uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden (peer review).

De standaard voorziet in de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting relevant zullen zijn voor de tenuitvoerlegging en de toepassing van de nationale belastingwetgeving. Het hengelen naar inlichtingen is niet toegestaan, maar alle inlichtingen die naar verwachting relevant zullen zijn, moeten worden verstrekt, met inbegrip van bankinlichtingen.

Het onderzoek door gelijken verloopt in twee fases. Fase 1 evalueert het wettelijk en reglementair kader voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen. Fase 2 is gefocust op de praktische uitwerking van dat kader.

In het najaar van 2013 hebben 50 landen die al een volledige evaluatie (fase 1 en 2) ondergingen, waaronder België, een beoordelingscijfer (rating) van het Mondiaal forum gekregen. Aan elk van de tien essentiële elementen die in de evaluatieverslagen aan bod komen, werd een beoordelingscijfer toegekend. Die cijfers vormden de basis voor de toekenning van een algemeen beoordelingscijfer. België ontving op negen van de tien essentiële elementen het hoogste beoordelingscijfer en is een van de 18 landen die het hoogste algemeen beoordelingscijfer hebben ontvangen (compliant). Slechts op één enkel essentieel element, de ratificatie van de instrumenten voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen, ontving ons land het op één na hoogste beoordelingscijfer (highly compliant).

Informatie over de werkzaamheden van het Mondiaal forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden staat op de website van de OESO. De verslagen van de geëvalueerde landen kunnen worden ingekeken op het portaal ʻExchange of tax informationʼ.

language: 
fr
language: 
fr