Inwerkingtreding van het nieuwe verdrag ter vermijding van dubbele belasting met China

Dienstverlening
Op 7 oktober 2009 werd een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en China ondertekend. Dat verdrag trad in werking op 29 december 2013 (BS 21 februari 2014) en is van toepassing vanaf 1 januari 2014.

De voornaamste kenmerken van dit nieuwe verdrag zijn:

  • de verlaging van de maximale bronheffing voor dividenden van 10% naar 5% voor belangrijke deelnemingen; in alle andere gevallen blijft die maximale bronheffing behouden op 10%
  • de beperking van de inhouding aan de bron op interesten tot 10% van het brutobedrag
  • de beperking van de inhouding aan de bron voor royalty’s tot 7% van het brutobedrag
  • de vrijstelling van belasting die België verleent voor (andere dan roerende) inkomsten die, ingevolge het verdrag, in China zijn belast
  • wanneer een Belgische vennootschap dividenden van een vennootschap uit China verkrijgt die niet voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van het DBI-stelsel, worden die dividenden toch vrijgesteld van de Belgische vennootschapsbelasting als de Chinese vennootschap daadwerkelijk betrokken is bij de actieve uitoefening van een bedrijf in China
  • een regeling voor uitwisseling van inlichtingen tussen de twee landen, met inbegrip van inlichtingen in het bezit van banken of andere financiële instellingen
  • de mogelijkheid voor België of China om de toekenning te weigeren van belastingverminderingen en vrijstellingen van roerende inkomsten, aan elke persoon wiens belangrijkste doel erin zou bestaan om voordeel te halen uit het verdrag.

Een protocol tot wijziging van het dubbelbelastingverdrag van 24 november 1992 tussen België en Mexico werd ondertekend op 26 augustus 2013. Een dubbelbelastingverdrag tussen België en Uruguay werd ondertekend op 23 augustus 2013.

language: 
fr
language: 
fr